Международно сътрудничество

Ние си сътрудничим с международни организации и надзорни органи от държави извън ЕС, за да подкрепяме ефективното прилагане на законодателството и да споделяме най-добрите практики.

За целта работим в редица международни формати в качеството си на ЕКЗД или чрез нашите отделни членове. Насърчаваме също общи програми за обучение, както и обмена на персонал.

Формати за международно сътрудничество

Следва неизчерпателен списък с формати за международно сътрудничество по въпросите на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.

 • Съвет на Европа (СЕ) — международна институция, която насърчава спазването на правата на човека, включително защитата на данните. Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (Конвенция 108) е отворена за присъединяване както от европейски държави, така и от страни извън Европа.
 • Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) — международна организация, която насърчава подобряването на икономическия и социалния живот на хората по света. Работната група за сигурност и неприкосновеност на личния живот в цифровата икономика (СНЦИ) работи по политики, които се грижат за това цифровата сигурност и защитата на неприкосновеността на личния живот да подпомагат развитието на цифровата икономика.
 • Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността (МКОЗЛДН) – глобална конференция
 • Пролетна конференция на европейските органи за защита на данните
 • Глобална мрежа по прилагане на правотона неприкосновеност на личния живот (ГМППН) — мрежа на органите по прилагане на законодателството в областта на неприкосновеността на личния живот
 • Берлинска група — Международна работна група по защита на данните в телекомуникациите (МРГЗДТ)
 • Френскоговоряща асоциация на органите за защита на личните данни (ФАОЗД);
 • Органи за защита на данните в Централна и Източна Европа (ОЗДЦИЕ);
 • Азиатско-тихоокеански форум за защита на личните данни (АТФЗЛД) — мрежа на органите за защита на личните данни в Азия
 • Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС)
 • Мрежа за общи теми (МОТ)

Иберо-американска мрежа за защита на данните (ИАМЗД)