Γνώμη 20/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ελλάδας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης φορέα παρακολούθησης κώδικα δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 ΓΚΠΔ

23 July 2020
Γνώμη 20/2020 184KB
Members:
Topics: