Opinion 23/2018 on Commission proposals on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters (Art. 70.1.b)

26 September 2018
Atzinums 23/2018 par Komisijas priekšlikumu “Par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās” (70. panta 1. punkta b) apakšpunkts) 213.9KB
Members: