Насоки 3/2018 относно териториалния обхват на ОРЗД (член 3) - version adopted after public consultation