Κατευθυντήριες γραμμές 07/2020 σχετικά με τις έννοιες του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία στον ΓΚΠΔ

7 July 2021
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Κατευθυντήριες γραμμές 07/2020 3.5MB