EROD rozstrzyga spór dotyczący przekazywania danych przez Meta IE i tworzy grupę zadaniową ds. Chatu GPT

13 April 2023

Bruksela, 13 kwietnia – EROD przyjęła decyzję w sprawie rozstrzygnięcia sporu na podstawie art. 65 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w sprawie projektu decyzji irlandzkiego organu ochrony danych w zakresie zgodności z prawem przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przez przedsiębiorstwo Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE) w odniesieniu do jego usługi Facebook. Wiążąca decyzja odnosi się do istotnych kwestii prawnych wynikających z projektu decyzji irlandzkiego organu ochrony danych jako wiodącego organu nadzorczego w odniesieniu do przedsiębiorstwa Meta IE. Wiążąca decyzja EROD odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu prawidłowego i spójnego stosowania RODO przez krajowe organy ochrony danych.

Ponieważ nie osiągnięto porozumienia w sprawie sprzeciwów zgłoszonych przez kilka organów ochrony danych, wystąpiono do EROD o rozstrzygnięcie sporu między organami ochrony danych w terminie dwóch miesięcy.

Dokładniej rzecz ujmując, w swojej wiążącej decyzji EROD rozstrzyga spór co do tego, czy administracyjna kara pieniężna lub dodatkowy nakaz zapewnienia zgodności przetwarzania danych z przepisami muszą zostać włączone do ostatecznej decyzji irlandzkiego organu ochrony danych.

Wiodący organ nadzorczy przyjmie ostateczną decyzję skierowaną do administratora na podstawie wiążącej decyzji EROD, z uwzględnieniem oceny prawnej dokonanej przez EROD, najpóźniej w ciągu miesiąca od notyfikowania swojej decyzji przez EROD. EROD opublikuje swoją decyzję na stronie internetowej po tym, jak wiodący organ nadzorczy notyfikował swoją decyzję krajową administratorowi.

Członkowie EROD omówili niedawne działania w zakresie egzekwowania prawa podjęte przez włoski organ ochrony danych wobec Open AI w sprawie usługi Chat GPT.

EROD postanowiła powołać specjalną grupę zadaniową w celu wspierania współpracy i wymiany informacji na temat ewentualnych działań w zakresie egzekwowania prawa prowadzonych przez organy ochrony danych.

 

Więcej informacji na temat procedury na podstawie art. 65 można znaleźć w często zadawanych pytaniach.

 

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.