L-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa jrid jiżgura protezzjoni b’saħħitha għad-data elettronika dwar is-saħħa

14 July 2022

Brussell, l-14 ta’ Lulju - Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB) u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) adottaw l-Opinjoni Konġunta tagħhom dwar il-Proposta tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa (EHDS). Il-proposta għandha l-għan li tiffaċilita l-ħolqien ta’ Unjoni Ewropea tas-Saħħa u li tippermetti lill-UE tagħmel użu sħiħ mill-potenzjal offrut minn skambju, użu u użu mill-ġdid sikur u sigur tad-data dwar is-saħħa.

L-EDPB u l-EDPS jilqgħu l-idea li jissaħħaħ il-kontroll tal-individwi fuq id-data personali tagħhom dwar is-saħħa. Madankollu, huma jiġbdu l-attenzjoni tal-koleġiżlaturi għal għadd ta’ tħassib ġenerali u jħeġġuhom jieħdu azzjoni deċiżiva. B’mod partikolari, l-EDPB u l-EDPS jirrikonoxxu li l-Kapitolu IV tal-Proposta, li għandu l-għan li jiffaċilita l-użu sekondarju tad-data elettronika dwar is-saħħa, jista’ jiġġenera benefiċċji għall-ġid pubbliku. Fl-istess ħin, l-EDPB u l-EPDS iqisu li dawn l-attivitajiet ta’ pproċessar ulterjuri mhumiex mingħajr riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi.

Il-President tal-EDPB, Andrea Jelinek qalet: “L-Ispazju tad-Data dwar is-Saħħa tal-UE se jinvolvi l-ipproċessar ta’ kwantitajiet kbar ta’ data li huma ta’ natura sensittiva ħafna. Għalhekk, huwa tal-akbar importanza li d-drittijiet tal-individwi taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) bl-ebda mod ma jiġu mminati minn din il-Proposta. Id-deskrizzjoni tad-drittijiet fil-Proposta mhijiex konsistenti mal-GDPR u hemm riskju sostanzjali ta’ inċertezza legali għal individwi li jistgħu ma jkunux jistgħu jiddistingwu bejn iż-żewġ tipi ta’ drittijiet. Aħna nħeġġu bil-qawwa lill-Kummissjoni biex tiċċara l-interazzjoni tad-drittijiet differenti bejn il-Proposta u l-GDPR.”

Il-Kontrollur tal-EDPS, Wojciech Wiewiórowski qal:Id-data dwar is-saħħa ġġenerata minn applikazzjonijiet tal-benesseri u applikazzjonijiet diġitali oħra tas-saħħa mhijiex tal-istess kwalità bħal dik iġġenerata mill-apparati mediċi. Barra minn hekk, dawn l-applikazzjonijiet jiġġeneraw ammont enormi ta’ data, jistgħu jkunu invażivi ħafna u jistgħu jiżvelaw informazzjoni partikolarment sensittiva, bħall-orjentazzjoni reliġjuża. Applikazzjonijiet tal-benessri u applikazzjonijiet diġitali oħra tas-saħħa għandhom għalhekk jiġu esklużi milli jsiru disponibbli għal użu sekondarju.”

Filwaqt li l-EDPB u l-EDPS jirrikonoxxu l-isforzi tal-Kummissjoni biex tallinja l-Proposta mad-dispożizzjonijiet tal-GDPR meta tkun involuta data personali, huma jinnotaw li din il-Proposta se żżid saff ieħor mal-ġabra diġà kumplessa ta’ dispożizzjonijiet dwar l-ipproċessar ta’ data dwar is-saħħa. Bħala tali, huma jenfasizzaw il-ħtieġa li tiġi ċċarata r-relazzjoni bejn id-dispożizzjonijiet f’din il-Proposta, dawk fil-GDPR u l-liġi tal-Istati Membri kif ukoll mal-inizjattivi Ewropej li għaddejjin bħalissa.

Barra minn hekk, l-EDPB u l-EDPS jirrikonoxxu li l-infrastruttura għall-iskambju ta’ data elettronika dwar is-saħħa prevista f’din il-Proposta EHDS għandha l-għan li tiffaċilita l-iskambju ta’ data dwar is-saħħa. Madankollu, minħabba l-kwantità kbira ta’ data elettronika dwar is-saħħa li tiġi pproċessata, in-natura sensittiva ħafna tagħha, ir-riskju ta’ aċċess illegali u l-ħtieġa li tiġi żgurata bis-sħiħ superviżjoni effettiva mill-awtoritajiet indipendenti tal-protezzjoni tad-data, l-EDPB u l-EDPS jistiednu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill iżidu mal-Proposta rekwiżit li d-data elettronika dwar is-saħħa tinħażen fiż-ŻEE, mingħajr preġudizzju għal trasferimenti ulterjuri f’konformità mal-Kapitolu V tal-GDPR.

Fir-rigward tal-finijiet għall-użu sekondarju tad-data dwar is-saħħa, l-EDPB u l-EDPS huma tal-fehma li l-Proposta ma għandhiex delineazzjoni xierqa tal-iskopijiet li għalihom id-data elettronika dwar is-saħħa tista’ tiġi pproċessata aktar. Sabiex jinkiseb bilanċ li jqis b’mod adegwat l-objettivi segwiti mill-Proposta u l-protezzjoni tad-data personali tal-individwi affettwati mill-ipproċessar, il-koleġiżlaturi għandhom ikomplu jiddelinjaw dawn il-finijiet u jiċċirkoskrivu meta jkun hemm rabta suffiċjenti mas-saħħa pubblika u/jew mas-sigurtà soċjali.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-mudell ta’ governanza introdott mill-Proposta, il-kompiti u l-kompetenzi tal-korpi pubbliċi l-ġodda jeħtieġ li jitfasslu bir-reqqa, b’mod partikolari billi jitqiesu l-kompiti u l-kompetenzi tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, l-EDPB u l-EDPS, meta jkun involut l-ipproċessar tad-data dwar is-saħħa. L-EDPB u l-EDPS jissottolinjaw li l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data huma l-uniċi awtoritajiet kompetenti responsabbli għal kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-data u jenħtieġ li jibqgħu l-uniku punt ta’ kuntatt għall-individwi fir-rigward ta’ dawk il-kwistjonijiet. Għandu jiġi evitat it-trikkib tal-kompetenzi u għandhom jiġu speċifikati l-oqsma tal-kooperazzjoni u r-rekwiżiti għaliha.

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.