EROD przyjęła oświadczenie w sprawie nowych Transatlantyckich ram ochrony prywatności danych, pismo dotyczące niezależności belgijskiego organu nadzorczego i omówiła członkostwo w Wiosennej Konferencji

7 April 2022

Bruksela, 7 kwietnia - EROD przyjęła oświadczenie w sprawie ogłoszenia nowych Transatlantyckich ram ochrony prywatności danych. EROD z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Stany Zjednoczone zobowiązania do podjęcia „bezprecedensowych” środków w celu ochrony prywatności i danych osobowych osób fizycznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w przypadku przekazywania ich danych do Stanów Zjednoczonych, co jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku.

EROD zauważa, że ogłoszenie to nie stanowi ram prawnych do przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych przez podmioty przekazujące dane. Podmioty przekazujące dane muszą nadal podejmować działania niezbędne do zapewnienia zgodności z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a w szczególności z jego decyzją w sprawie Schrems II z dnia 16 lipca 2020 r. EROD zwróci szczególną uwagę na to, w jaki sposób to porozumienie polityczne przekłada się na konkretne wnioski legislacyjne.

EROD zamierza dokonać starannej oceny ulepszeń, jakie nowe ramy mogą przynieść w świetle prawa UE, orzecznictwa TSUE i wcześniejszych zaleceń Rady, po otrzymaniu wszystkich dokumentów uzupełniających od Komisji Europejskiej. W szczególności EROD przeanalizuje, czy zbieranie danych osobowych do celów bezpieczeństwa narodowego jest ograniczone do tego, co jest bezwzględnie niezbędne i proporcjonalne. Ponadto EROD zbada, czy zapowiadany niezależny mechanizm dochodzenia roszczeń respektuje prawo osób fizycznych z EOG do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu. W szczególności EROD sprawdzi, czy podczas wykonywania swoich zadań jakikolwiek nowy organ będący częścią tego mechanizmu ma dostęp do istotnych informacji, w tym danych osobowych, i czy może podejmować decyzje wiążące dla służb wywiadowczych. EROD rozważy również, czy istnieją środki ochrony prawnej przed sądem od decyzji lub bezczynności takiego organu.

EROD podkreśla, że nadal pragnie odgrywać konstruktywną rolę w zabezpieczaniu transatlantyckiego przekazywania danych osobowych, z korzyścią dla osób fizycznych i organizacji z EOG.

Następnie EROD przyjęła pismo, w którym wyraziła zaniepokojenie ostatnimi zmianami legislacyjnymi w Belgii mającymi na celu reformę ustawy ustanawiającej belgijski organ nadzorczy, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na stabilność i niezależne funkcjonowanie organu belgijskiego.

EROD podkreśla, że niezależny nadzór, na który – jak się obawia - mogłyby negatywnie wpłynąć proponowane reformy, ma zasadnicze znaczenie dla podstawowego prawa do ochrony danych i z tego względu jest chroniony Kartą i Traktatem UE. Stanowi on również podstawę skutecznego egzekwowania przepisów zgodnie z RODO oraz skutecznej współpracy między organami nadzorczymi. Ponadto EROD wyraża zaniepokojenie odnośnie do dostosowania wniosków legislacyjnych do RODO i ścisłego stosowania się do orzecznictwa TSUE. W szczególności EROD zwróciła uwagę na kwestię przerwania bieżącej kadencji członków zewnętrznych belgijskiego organu nadzorczego oraz na dodatkowe powody odwołania członków. EROD zastanawia się również, w jaki sposób poszczególne wnioski legislacyjne prowadzące do zwiększenia nadzoru parlamentarnego mogą odnosić się do wymogu, aby organy nadzorcze „pozostawały wolne od wpływów zewnętrznych” zgodnie z art. 52 ust. 2 RODO. Ponadto EROD stwierdza, że wniosek ustawodawczy w sprawie wprowadzenia obowiązku korzystania ze wspólnego centrum usług może stać w sprzeczności z przysługującą organom nadzorczym swobodą wyboru i posiadania własnego personelu (art. 52 ust. 5 RODO), co może pośrednio wpływać zewnętrznie na stabilność i funkcjonowanie belgijskiego organu nadzorczego.

Ponadto EROD postanowiła wystąpić o przyznanie statusu obserwatora Wiosennej Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych. Wiosenna Konferencja stanowi platformę dialogu dla organów ochrony danych w całej Europie, w tym w państwach spoza EOG. Wniosek ten stanowi część strategii EROD na lata 2021–2023 mającej na celu wzmocnienie współpracy ze społecznością międzynarodową i ułatwienie współpracy między członkami EROD a organami ochrony danych w państwach trzecich.

Wiceprzewodniczący EROD Aleid Wolfsen powiedział: „Współpraca międzynarodowa ma zasadnicze znaczenie dla poszanowania prawa do ochrony danych w EOG i poza nim. Jest to kolejny ważny krok w kierunku wzmocnienia naszej współpracy ze społecznością międzynarodową w celu promowania unijnych standardów ochrony danych i zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych poza granicami UE.”

 

EROD_Komunikat prasowy_2022_05