Európsky výbor pre ochranu údajov prijal usmernenia na výpočet pokút a usmernenia o používaní technológie na rozpoznávanie tváre v oblasti presadzovania práva

16 May 2022

Brusel 16. mája – Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) prijal nové usmernenia na výpočet správnych pokút, ktorými sa harmonizuje metodika využívaná orgánmi pre ochranu osobných údajov. Usmernenia zahŕňajú aj harmonizované „východiskové body“ [starting points] na výpočet pokuty. Posudzujú sa v nich tri prvky: kategorizácia porušení podľa povahy, závažnosť porušenia a obrat podniku.

Predsedníčka EDPB Andrea Jelinek uviedla: „Odteraz sa orgány pre ochranu údajov v celom Európskom hospodárskom priestore budú riadiť rovnakou metodikou výpočtu pokút. Tým sa posilní ďalšia harmonizácia a transparentnosť postupov ukladania pokút orgánmi pre ochranu údajov. Určujúcim faktorom vždy musia byť osobitné okolnosti prípadu a orgány pre ochranu údajov majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby bola každá pokuta účinná, primeraná a odradzujúca.“

V usmerneniach sa stanovuje päťstupňová metodika výpočtu. Po prvé, orgány pre ochranu údajov musia stanoviť, či sa daný prípad týka jedného alebo viacerých prípadov postihnuteľného správania a či toto správanie viedlo k jednému alebo viacerým porušeniam. Účelom je objasniť, či sa pokuty môžu uložiť za všetky porušenia alebo len za niektoré.

Po druhé, orgány pre ochranu údajov musia vychádzať z východiskového bodu pre výpočet pokuty, pre ktorý EDPB stanovuje harmonizovanú metódu.

Po tretie, orgány pre ochranu údajov musia zvážiť priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti, ktoré môžu viesť k zvýšeniu alebo zníženiu výšky pokuty a pre ktoré EDPB poskytuje jednotný výklad.

Štvrtým krokom je určiť maximálne zákonné výšky pokút podľa článku 83 ods. 4 až 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj zabezpečiť, aby neboli prekročené.

V piatom a poslednom kroku musia orgány pre ochranu údajov analyzovať, či vypočítaná konečná výška pokuty spĺňa požiadavky na účinnosť, odrádzajúci účinok a primeranosť, alebo či sú potrebné jej ďalšie jej úpravy.

V záujme účinnejšej spolupráce medzi orgánmi pre ochranu údajov v cezhraničných prípadoch, ktorá je strategickou prioritou Európskeho výboru pre ochranu údajov, EDPB buduje rámec, ktorého dôležitým doplnkom sú usmernenia.

Tie budú predložené na 6-týždňovú verejnú konzultáciu. Po verejnej konzultácii sa prijme konečná verzia usmernení, v ktorej sa zohľadní spätná väzba zainteresovaných strán a ktorá bude obsahovať referenčnú tabuľku s rôznymi východiskovými bodmi pre výpočet pokuty, a vzťah medzi závažnosťou porušenia a obratom podniku.

EDPB takisto prijal usmernenia o používaní technológie na rozpoznávanie tváre v oblasti presadzovania práva. V týchto usmerneniach sa stanovujú pokyny, pre tvorcov práva EÚ a jednotlivých štátov, ako aj pre orgány presadzovania práva ako sa majú zavádzať a používať technologické systémy rozpoznávania tváre.

Predsedníčka EDPB Andrea Jelinek povedala: „Hoci moderné technológie ponúkajú orgánom presadzovania práva výhody, ako je napríklad rýchla identifikácia podozrivých zo závažnej trestnej činnosti, musia spĺňať požiadavky nevyhnutnosti a primeranosti. Technológia na rozpoznávanie tváre je neoddeliteľne spojená so spracúvaním osobných údajov vrátane biometrických údajov a predstavuje vážne riziko pre práva a slobody jednotlivcov.“

EDPB zdôrazňuje, že nástroje na rozpoznávanie tváre by sa mali používať len v prísnom súlade so smernicou o presadzovaní práva. Okrem toho by sa takéto nástroje mali používať len vtedy, ak je to nevyhnutné a primerané, ako sa stanovuje v Charte základných práv.

EDPB v usmerneniach opakuje výzvu na zákaz používania technológie na rozpoznávanie tváre v určitých prípadoch, ako sa to požadovalo v spoločnom stanovisku EDPB a EDPS k návrhu aktu o umelej inteligencii. EDPB sa konkrétne domnieva, že by mal existovať zákaz:

  • biometrickej identifikácie osôb na diaľku vo verejne prístupných priestoroch;
  • systémov rozpoznávania tváre, ktoré kategorizujú jednotlivcov na základe ich biometrických údajov do klastrov podľa etnickej príslušnosti, pohlavia, ako aj politickej alebo sexuálnej orientácie alebo iných dôvodov na diskrimináciu;
  • technológií na rozpoznávanie tváre alebo podobných technológií na odvodzovanie emócií fyzickej osoby;
  • spracúvania osobných údajov v kontexte presadzovania práva, ktoré by sa opieralo o databázu obsahujúcu osobné údaje, ktoré by boli zozbierané hromadne a bez rozdielu, napr. „extrakciou“ fotografií a obrázkov tvárí prístupných online.

Usmernenia budú predložené na 6-týždňovú verejnú konzultáciu.

 

EDPB_tlačová správa_2022_07

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.