Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) přijímá pokyny pro výpočet pokut a pokyny pro používání technologie na rozpoznávání obličeje v oblasti vymáhání práva

16 May 2022

V Bruselu dne 16. května – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal pokyny pro výpočet správních pokut, které harmonizují metodiku používanou úřady pro ochranu údajů. Tyto pokyny rovněž zahrnují harmonizované „výchozí body“ pro výpočet pokut. Jsou zvažovány tři prvky: kategorizace porušení dle povahy, závažnost porušení a obrat podniku.

Předsedkyně Evropského sboru pro ochranu osobních údajů Andrea Jelinek uvedla: „Od nynějška se budou úřady pro ochranu údajů napříč EHP řídit stejnou metodikou pro výpočet pokut. Tím bude posílena další harmonizace a transparentnost praxe úřadů pro ochranu údajů, pokud jde o ukládání pokut. Určujícím faktorem musí vždy být konkrétní okolnosti případu a úřady pro ochranu údajů hrají důležitou úlohu při zajišťování toho, že každá pokuta je účinná, přiměřená a odrazující.“

Pokyny stanoví metodiku výpočtu sestávající z pěti kroků. Zaprvé musí úřady pro ochranu údajů stanovit, zda se daný případ týká jednoho nebo více případů trestného jednání a zda vedl k jednomu či více porušením právních předpisů. Účelem je objasnit, zda lze pokutovat všechna porušení, či pouze některá z nich.

Zadruhé musí úřady pro ochranu údajů založit výpočet pokuty na nějakém výchozím bodě, pro který sbor stanoví harmonizovanou metodu.

Zatřetí musí úřady pro ochranu údajů zohlednit přitěžující nebo polehčující okolnosti, které mohou zvýšit či snížit částku pokuty, přičemž sbor za tímto účelem stanoví jednotný výklad.

Jako čtvrtý krok je třeba určit zákonná maxima pokut, jak jsou stanoveny v čl. 83 odst. 4 až 6 nařízení GDPR, a zajistit, aby tyto částky nebyly překročeny.

V pátém a posledním kroku musí úřady pro ochranu údajů provést analýzu, zda vypočítaná konečná částka splňuje požadavky účinnosti, odrazující povahy a přiměřenosti, nebo zda je třeba částku dále upravit.

Pokyny jsou důležitým doplňkem k rámci, který sbor buduje za účelem účinnější spolupráce orgánů pro ochranu údajů, pokud jde o přeshraniční případy, což pro sbor představuje strategickou prioritu.

Tyto pokyny budou předloženy k veřejné konzultaci po dobu 6 týdnů. Po veřejné konzultaci bude přijata konečná verze pokynů, jež zohlední zpětnou vazbu zúčastněných stran a bude zahrnovat referenční tabulku se škálou výchozích bodů pro výpočet pokuty, která bude dávat do vzájemného vztahu závažnost porušení a obrat podniku.

Sbor přijal rovněž pokyny pro používání technologie na rozpoznávání obličeje v oblasti vymáhání práva. Tyto pokyny poskytují návod, jak zavádět a používat systémy technologií rozpoznávání obličeje, a to jak pro normotvůrce EU a vnitrostátní zákonodárce, tak pro donucovací orgány.

Předsedkyně EDPB Andrea Jelinek uvedla: „Ačkoli moderní technologie přináší výhody, pokud jde o vymáhání práva, jako například rychlou identifikaci osob podezřelých ze spáchání závažných trestných činů, musí splňovat požadavky nezbytnosti a přiměřenosti. Technologie rozpoznávání obličeje je ze své podstaty spojena se zpracováním osobních údajů včetně biometrických údajů, a představuje tak vážná rizika pro lidská práva a svobody.“

Sbor zdůrazňuje, že nástroje na rozpoznávání obličeje by měly být používány pouze v přísném souladu se směrnicí o prosazování práva. Kromě toho by takovéto nástroje měly být používány pouze tehdy, je-li to nezbytné a přiměřené, jak je stanoveno v Listině základních práv.

Sbor v pokynech opakuje své vybídnutí k zákazu používání technologie rozpoznávání obličeje v určitých případech, jak to požadoval ve společném stanovisku EDPB-EIOÚ k návrhu aktu o umělé inteligenci. Sbor se konkrétně domnívá, že by měl existovat zákaz týkající se:

  • biometrické identifikace na dálku, pokud jde o osoby na veřejně přístupných místech,
  • systémů rozpoznávání obličeje, které dělí jednotlivce na základě biometrických údajů do kategorií podle etnického původu, pohlaví a politické nebo sexuální orientace nebo na základě jiných důvodů diskriminace,
  • rozpoznávání obličeje nebo podobných technologií, které odvozují emoce fyzických osob,
  • zpracování osobních údajů v souvislosti s prosazováním práva, které by se spoléhalo na databáze naplněné díky velkoplošnému a nerozlišujícímu shromažďování osobních údajů, např. prostřednictvím „scrapingu“ fotografií a obrázků obličejů dostupných online.

Pokyny budou předloženy k veřejné konzultaci po dobu 6 týdnů.

 

 

EDPB_Tisková zpráva_2022_07

The news published here does not constitute official EDPB communication, nor an EDPB endorsement. This news item was originally published by the national supervisory authority and was published here at the request of the SA for information purposes. Any questions regarding this news item should be directed to the supervisory authority concerned.