ΤΟ ΕΣΠΔ καλεί την ιρλανδική εποπτική αρχή να τροποποιήσει την απόφασή της όσον αφορά τη WhatsApp με διευκρινίσεις σχετικά με τη διαφάνεια και τον υπολογισμό του ποσού του προστίμου σε περίπτωση συρροής παραβάσεων

2 September 2021

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου — Την 28η Ιουλίου, το ΕΣΠΔ εξέδωσε απόφαση επίλυσης διαφορών βάσει του άρθρου 65 του ΓΚΠΔ. Η εν λόγω δεσμευτική απόφαση επιδιώκει να διευθετήσει τη διαφορά που προέκυψε συνεπεία του σχεδίου απόφασης που εξέδωσε η ΕΑ της Ιρλανδίας ως επικεφαλής εποπτική αρχή όσον αφορά την WhatsApp Ireland Ltd. (ΕΑ WhatsApp) και τις μεταγενέστερες ενστάσεις που διατυπώθηκαν από ορισμένες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχει πλέον δημοσιευθεί δεσμευτική απόφαση του ΕΣΠΔ, κατόπιν της κοινοποίησης της τελικής απόφασης της ιρλανδικής εποπτικής αρχής στην επιχείρηση.

Εν συνεχεία της εκτίμησής του, το ΕΣΠΔ έκρινε ότι η ιρλανδική εποπτική αρχή θα έπρεπε να τροποποιήσει το σχέδιο απόφασής της σχετικά με τις παραβάσεις της αρχής της διαφάνειας, τον υπολογισμό του προστίμου και την περίοδο της απαίτησης συμμόρφωσης.

Όσον αφορά την αρχή της διαφάνειας, το σχέδιο απόφασης της ιρλανδικής εποπτικής αρχής ήδη εντόπισε σοβαρή παράβαση των άρθρων 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ εντόπισε πρόσθετες αδυναμίες στις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα των χρηστών να κατανοούν τα επιδιωκόμενα έννομα συμφέροντα.  Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ κάλεσε την ιρλανδική εποπτική αρχή να συμπεριλάβει στην απόφασή της τη διαπίστωση παραβάσεως του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ διευκρίνισε ότι, μολονότι κάθε παράβαση των άρθρων 12-14 του ΓΚΠΔ δεν συνεπάγεται παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εντούτοις, στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπό το πρίσμα της βαρύτητας και του υπέρτερου χαρακτήρα και του αντικτύπου των παραβάσεων, υπήρξε παράβαση της αρχής της διαφάνειας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων μη χρηστών της ιρλανδικής WhatsApp –όταν οι χρήστες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργικότητα Contact Feature [δυνατότητα επαφής]– το ΕΣΠΔ διαπίστωσε ότι στην παρούσα περίπτωση η διαδικασία που χρησιμοποιεί η ιρλανδική WhatsApp δεν οδηγεί στην ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί.

Όσον αφορά το επιβληθέν πρόστιμο και τον υπολογισμό του προστίμου, το ΕΣΠΔ αποφάσισε ότι ο κύκλος εργασιών μιας επιχείρησης δεν είναι μόνο κρίσιμη παράμετρος για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού του προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφοι 4-6 του ΓΚΠΔ, αλλά μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του προστίμου, κατά περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόστιμο είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Στην υπό εξέταση περίπτωση, το ΕΣΠΔ διαπίστωσε ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της μητρικής επιχείρησης (Facebook Inc.) πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του κύκλου εργασιών.

Επιπλέον, το ΕΣΠΔ παρέσχε για πρώτη φορά διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 83 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. Όταν προκύπτει περίπτωση συρροής παραβάσεων για τις ίδιες ή για συνδεδεμένες πράξεις επεξεργασίας, όλες οι παραβάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού του προστίμου. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται χωρίς να θίγεται το καθήκον της εποπτικής αρχής να λαμβάνει υπόψη την αναλογικότητα του προστίμου και να μην υπερβαίνει το ανώτατο ποσό του προστίμου που καθορίζεται από τον ΓΚΠΔ.

Το σχέδιο απόφασης της ιρλανδικής εποπτικής αρχής περιελάμβανε την απαίτηση συμμόρφωσης των πράξεων επεξεργασίας εντός περιόδου 6 μηνών. Το ΕΣΠΔ θεωρεί υψίστης σημασίας τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας εντός του συντομότερου δυνατού χρονοδιαγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, η ιρλανδική εποπτική αρχή κλήθηκε να τροποποιήσει την προθεσμία συμμόρφωσης των έξι μηνών σε τρεις μήνες.

Η δεσμευτική αυτή απόφαση απευθυνόταν στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, η δε ιρλανδική εποπτική αρχή, υπό την ιδιότητά της ως επικεφαλής εποπτική αρχή, ενέκρινε την οικεία εθνική απόφαση βάσει της απόφασης του ΕΣΠΔ. Η εθνική απόφαση κοινοποιήθηκε στην ιρλανδική WhatsApp, η δε απόφαση του ΕΣΠΔ προσαρτήθηκε σε αυτήν.

Αυτή η τρέχουσα απόφαση δεν προδικάζει οποιεσδήποτε αξιολογήσεις που μπορεί να κληθεί να κάνει το ΕΣΠΔ σε άλλες περιπτώσεις, καθώς και με τα ίδια μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του άρθρου 65 του ΓΚΠΔ, συμβουλευτείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με το άρθρο 65