EROD przyjmuje Wytyczne w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia przekazywania danych, ostateczne wersje Wytycznych w sprawie wirtualnych asystentów głosowych oraz Wytycznych w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego, rozwiązuje Gru

8 July 2021

Bruksela, 8 lipca – podczas sesji plenarnej EROD przyjęła Wytyczne w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia przekazywania danych. Głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie stosowania art. 40 ust. 3 i art. 46 ust. 2 lit. e) RODO. Przepisy te stanowią, że po zatwierdzeniu przez właściwy organ nadzorczy (ON) i po przyznaniu przez Komisję ogólnej ważności na terytorium EOG, kodeks postępowania może być również przestrzegany i stosowany przez administratorów i podmioty przetwarzające niepodlegające RODO w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do przekazywania danych poza UE. Wytyczne uzupełniają wydane przez EROD Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania, które ustanawiają ogólne ramy przyjmowania kodeksów postępowania.

EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie wirtualnych asystentów głosowych. Celem wytycznych jest przedstawienie właściwym zainteresowanym podmiotom zaleceń na temat sposobów rozwiązywania niektórych z najistotniejszych problemów związanych z przestrzeganiem przepisów w odniesieniu do wirtualnych asystentów głosowych. W wyniku konsultacji publicznych wytyczne zaktualizowano w celu uwzględnienia otrzymanych uwag.

Po konsultacjach publicznych EROD przyjęła również ostateczną wersję Wytycznych w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego. Wytyczne te mają na celu wyjaśnienie podstawowych pojęć, takich jak (współ)administrator i podmiot przetwarzający. Ostateczna wersja wytycznych zawiera zaktualizowane brzmienie i dalsze wyjaśnienia w celu uwzględnienia uwag i informacji zwrotnych otrzymanych w trakcie konsultacji publicznych.

W związku z tym, że TikTok ma jednostkę organizacyjną w UE i w związku z ustaleniem głównej jednostki organizacyjnej TikTok w Irlandii dla toczących się spraw związanych z aplikacją TikTok EROD postanowiła rozwiązać swoją Grupę zadaniową ds. TikTok. Grupa zadaniowa została utworzona w celu koordynowania potencjalnych działań organów nadzorczych (ON) EOG oraz uzyskania bardziej kompleksowego przeglądu czynności przetwarzania i praktyk prowadzonych przez TikTok w całej UE. W momencie utworzenia Grupy zadaniowej nie było głównej jednostki organizacyjnej TikTok w UE, a Grupa zadaniowa miała na celu ułatwienie wymiany informacji między ON. Obecnie zastosowanie ma procedura kompleksowej współpracy, a irlandzki ON (DPC) został wyznaczony jako wiodący organ nadzorczy odpowiedzialny za akta spraw.

W związku z tym ON uczestniczące w pracach Grupy zadaniowej będą korzystać z narzędzi wyznaczonych w ramach mechanizmu współpracy, przy jednoczesnym uwzględnieniu art. 64 ust. 2 RODO oraz wydanej przez EROD Opinii nr 8/2019 w sprawie właściwości organu nadzorczego w przypadku zmiany okoliczności związanych z główną lub pojedynczą jednostką organizacyjną. Kilka ON przekazało już swoje postępowania DPC.

ON będą miały możliwość przeprowadzenia dyskusji w tej sprawie w ramach EROD, a zwłaszcza w ramach jej Podgrupy ekspertów ds. egzekwowania prawa.

Należy zauważyć, że EROD może podjąć działania wyłącznie w przypadku uruchomienia mechanizmu spójności, o którym mowa w art. 63 RODO. Po przyjęciu środków tymczasowych zgodnie z art. 66 ust. 1 RODO oraz po otrzymaniu od TikTok zapewnień co do ich stosowania, w tym zobowiązań podjętych przez TikTok w odniesieniu do swoich czynności przetwarzania, włoski ON uznał, że nie ma już konieczności wydania pilnej decyzji przez EROD.

Ponadto EROD omówiła ewentualne tematy na potrzeby jej pierwszego skoordynowanego działania w zakresie egzekwowania prawa w następstwie decyzji EROD z 20 października 2020 r. dotyczącej ustanowienia ram skoordynowanego egzekwowania prawa. EROD postanowiła, że pierwsze działanie będzie dotyczyć wykorzystywania przez organy sektora publicznego usług w chmurze, a obecnie prowadzone będą dalsze prace w celu określenia szczegółów i zakresu w nadchodzących miesiącach.

 

Uwaga dla redaktorów:
Wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.