Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων - 40η σύνοδος ολομέλειας: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, Συντονισμένο πλαίσιο επιβολής, Επιστολή σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής

21 October 2020

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου - Στις 20 Οκτωβρίου το ΕΣΠΔ πραγματοποίησε την 40η σύνοδο της ολομέλειάς του. Κατά τη σύνοδο της ολομέλειας συζητήθηκε ευρύ φάσμα θεμάτων.

Κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, το ΕΣΠΔ ενέκρινε την τελική έκδοση των Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται στην υποχρέωση προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ΓΚΠΔ. Η βασική υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 25 είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδομένων καθώς και των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τις αναγκαίες διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην έμπρακτη τήρηση των αρχών προστασίας των δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα εφαρμοζόμενα μέτρα είναι αποτελεσματικά.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν επίσης οδηγίες σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ, απαριθμώντας κύρια στοιχεία σχεδιασμού και εξ ορισμού στοιχεία, καθώς και πρακτικές περιπτώσεις ως ενδεικτικά παραδείγματα. Επιπλέον, διατυπώνουν συστάσεις σχετικά με τον τρόπο που οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, οι εκτελούντες την επεξεργασία και οι παραγωγοί μπορούν να συνεργαστούν για την επίτευξη της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Οι τελικές κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν επικαιροποιημένη διατύπωση και περαιτέρω νομικό σκεπτικό προκειμένου να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις και την ανατροφοδότηση που διατυπώθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση.

Το ΕΣΠΔ αποφάσισε να θεσπίσει ένα Συντονισμένο Πλαίσιο Επιβολής (ΣΠΕ). Το ΣΠΕ παρέχει μια δομή για τον συντονισμό των τακτικών ετήσιων δραστηριοτήτων των εποπτικών αρχών (ΕΑ) του ΕΣΠΔ. Στόχος του ΣΠΕ είναι να διευκολύνει τη διεξαγωγή κοινών δράσεων με ευέλικτο και συντονισμένο τρόπο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν από κοινές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συλλογή πληροφοριών έως σαρώσεις σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας και κοινές έρευνες. Σκοπός των τακτικών ετήσιων συντονισμένων δράσεων είναι η προώθηση της συμμόρφωσης, η παροχή της δυνατότητας στα υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν τα δικαιώματά τους και η αύξηση της ευαισθητοποίησης.

Το ΕΣΠΔ ενέκρινε απαντητική επιστολή προς την Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στην προστασία των δεδομένων το άρθρο 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιαιτέρως όσον αφορά τα φίλτρα αναφόρτωσης. Στην επιστολή, το ΕΣΠΔ αναφέρει ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς φίλτρων αναφόρτωσης πρέπει να είναι αναλογική και αναγκαία και ότι, στο μέτρο του δυνατού, δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του μηχανισμού προσφυγής, τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να αφορούν μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία για τον συγκεκριμένο σκοπό, εφαρμόζοντας παράλληλα όλες τις υπόλοιπες αρχές του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ τόνισε περαιτέρω ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό και ότι έχει δηλώσει τη διαθεσιμότητά του για περαιτέρω συνεργασία.

Σημείωση προς τους συντάκτες:
Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται κατά τη σύνοδο ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και θα καταστούν διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.

EDPB_Press Release_2020_16