Allmän vägledning

Vi ger allmän vägledning för att främja en samsyn på europeisk dataskyddslagstiftning, både inom Europeiska unionen och i hela världen.

Vi klargör dataskyddsbestämmelser, ger råd till Europeiska kommissionen och ger allmänheten och intressenter vår tolkning av deras rättigheter och skyldigheter.

Vi kan utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis om den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning samt om andra dokument.