Общи указания

Издаваме общи указания с цел насърчаване на единното разбиране на европейското законодателство в областта на защита на данните както в целия Европейски съюз, така и по света.

Разясняваме разпоредбите относно защита на данните, съветваме Европейската комисия и представяме пред обществеността и заинтересованите лица своето тълкувание на техните права и задължения.

Можем да издаваме насоки, препоръки и най-добри практики по отношение на ОРЗД и Директивата относно правоприлагането, както и други документи.