Zistenia o konzistentnosti

Používame mechanizmus konzistentnosti, aby sme podporovali konzistentné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov európskymi dozornými orgánmi:

  • Stanoviská
    Môžeme vydávať stanoviská ku každej záležitosti všeobecného uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo každej problematike, ktorá má účinok vo viac ako jednom členskom štáte.

Okrem toho vydávame stanoviská k niektorým rozhodnutiam európskych dozorných orgánov, ktoré majú cezhraničné účinky. Orgány sa s nami musia podeliť o svoje návrhy rozhodnutí pred prijatím, my k nim potom vydáme stanovisko.

Ak orgány nerešpektujú stanovisko vydané EDPB, môžeme prijať záväzné rozhodnutie.

 

  • Záväzné rozhodnutia
    Všeobecné nariadenie o ochrane údajov vytvára systém riešenia sporov, čo nám umožňuje prijímať záväzné rozhodnutia, ak rôzne dozorné orgány zaujmú odlišné názory alebo sa vnútroštátny orgán neriadi stanoviskom EDPB vo veci návrhu rozhodnutia, ktoré je predmetom konzultácií. Naše záväzné rozhodnutia by mali rešpektovať vnútroštátne dozorné orgány pri prijímaní svojich rozhodnutí.