Torthaí comhsheasmhachta

Bainimid leas as an sásra comhsheasmhachta chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach an GDPR a chur chun cinn i measc údarás maoirseachta Eorpach:

  • Tuairimí
    Féadfaimid tuairimí a eisiúint i dtaca le haon ábhar a bhaineann le cur i bhfeidhm an GDPR, nó i dtaca le haon tsaincheist a bhfuil tionchar aici ar níos mó ná Ballstát amháin.

Ina theannta sin, eisímid tuairimí i dtaca le cinntí áirithe arna ndéanamh ag údaráis mhaoirseachta Eorpacha a bhfuil tionchar trasteorann acu. Ní mór d’údaráis na dréachtchinntí uathu a chomhroinnt linn sula nglacfar iad; eiseoimid tuairim i dtaca leis na cinntí ina dhiaidh sin.

Má theipeann ar na húdaráis tuairim arna heisiúint ag an EDPB a urramú, féadfaimid cinneadh ceangailteach a ghlacadh.

 

  • Cinntí ceangailteacha
    Cruthaítear leis an GDPR córas um réiteach díospóide lena gcumasaítear dúinn cinntí ceangailteacha a dhéanamh i gcás go nglacfaidh údaráis mhaoirseachta tuairimí difriúla maidir le hábhar nó i gcás nach leanfaidh údarás náisiúnta an tuairim ón EDPB maidir le dréachtchinneadh atá faoi réir comhairliúcháin. Ba cheart d’údaráis mhaoirseachta náisiúnta na cinntí ceangailteacha uainn a urramú agus cinntí á ndéanamh acu.