Πορίσματα συνεκτικότητας

Χρησιμοποιούμε τον μηχανισμό συνεκτικότητας για να προαγάγουμε τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές:

  • Γνωμοδοτήσεις
    Έχουμε τη δυνατότητα γνωμοδότησης σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα γενικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ ή οποιοδήποτε ζήτημα επηρεάζει περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Επιπλέον, εκδίδουμε γνώμες σχετικά με ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνονται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και παράγουν διασυνοριακά αποτελέσματα. Οι αρχές πρέπει να μας κοινοποιούν τα σχέδια αποφάσεών τους προτού εκδώσουν απόφαση και, στη συνέχεια, εμείς εκδίδουμε σχετική γνώμη.

Εάν οι αρχές δεν συμμορφωθούν με γνώμη που έχει εκδώσει το ΕΣΠΔ, έχουμε τη δυνατότητα έκδοσης δεσμευτικής απόφασης.

 

  • Δεσμευτικές αποφάσεις
    Ο ΓΚΠΔ δημιουργεί ένα σύστημα επίλυσης διαφορών, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στο ΕΣΠΔ να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις, σε περίπτωση που διαφορετικές εποπτικές αρχές εκφράζουν διαφορετικές απόψεις ή μια εθνική αρχή δεν συμμορφώνεται με τη γνώμη του ΕΣΠΔ σχετικά με σχέδιο απόφασης υπό διαβούλευση. Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να συμμορφώνονται κατά τη λήψη των δικών τους αποφάσεων με τις δεσμευτικές αποφάσεις που εκδίδουμε.