Tietosuojaseloste

Asetuksen 2018/1725, mukaisesti Euroopan tietosuojaneuvosto kerää henkilötietoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä tehtäviemme nimenomaisen tarkoituksen täyttämiseksi.

Toteutamme toimenpiteitä sen takaamiseksi, että tietosi pidetään päivitettyinä ja niitä käsitellään turvallisesti.

Seuraavassa on yleistä tietoa verkkosivustoomme liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. Muusta kuin tähän verkkosivustoon liittyvästä Euroopan tietosuojaneuvoston henkilötietojen käsittelystä annetaan yksityiskohtaisia tietoja erikseen.

Sinulla on erityisiä oikeuksia liittyen siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Jos Euroopan tietosuojaneuvosto käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tietää siitä.

Sinulla on oikeus saada tutustua tietoihin ja saada ne oikaistuiksi välittömästi, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Voit pyytää tietojen käyttämättä jättämistä tietyissä olosuhteissa.

Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyn tietyissä oloissa erityiseen tilanteeseesi liittyvien seikkojen perusteella.

Voit pyytää, että mitkä tahansa edellä mainitut muutokset ilmoitetaan muille osapuolille, joille tietojasi on luovutettu.

Sinulla on myös oikeus olla joutumatta automatisoidun (vain koneiden tekemän) päätöksenteon kohteeksi lain määritelmän mukaisesti.

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi vakioformaatissa siinä tapauksessa, että haluat siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle (tietojen siirrettävyys).

Sinulla on oikeus tehdä valitus milloin tahansa, kun katsot, että tietosuojaoikeuksiasi on loukattu.

Nämä oikeudet esitetään voimassa olevan tietosuoja-asetuksen N:o 2018/1725 III luvussa.

Tietosuojaoikeuksien käyttäminen Euroopan tietosuojaneuvostossa

Jos Euroopan tietosuojaneuvosto käsittelee henkilötietojasi ja haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi, lähetä meille kirjallinen pyyntö joko sähköpostitse osoitteeseen EDPB-DPO@edpb.europa.eu tai tietosuojavastaavallemme postitse suljetussa kirjekuoressa.

Periaatteessa emme voi hyväksyä suullisia (puhelimitse tai henkilökohtaisesti esitettyjä) pyyntöjä, koska emme ehkä pysty käsittelemään niitä välittömästi ilman, että analysoimme pyyntösi ja luotettavasti varmennamme henkilöllisyytesi.

Pyynnössä on oltava yksityiskohtainen ja täsmällinen kuvaus tiedoista, joihin haluat tutustua. Jos henkilöllisyyteesi kohdistuu perusteltuja epäilyjä, voimme pyytää sinua toimittamaan asiakirjajäljennöksen, joka auttaa varmentamaan henkilöllisyytesi. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi henkilökortti tai passi. Jos toimitat muita mahdollisia asiakirjoja, henkilötietojen (kuten nimen ja osoitteen) on oltava selkeät, jotta olisit tunnistettavissa. Muut tiedot, kuten valokuva tai mahdolliset henkilökohtaiset tunnuspiirteet, voidaan peittää.

Henkilöasiakirjojesi tietojen käyttö Euroopan tietosuojaneuvostossa on erittäin rajattua: tietoja käytetään vain varmentamaan henkilöllisyytesi eikä niitä tallenneta pidemmäksi ajaksi kuin tämä tarkoitus edellyttää.

Henkilötietosi ja verkkosivustomme

Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivusto on tärkein viestintävälineemme. Täällä me kerromme työstämme, kuten ohjeista, suosituksista, parhaista käytännöistä, neuvoista, lausunnoista ja päätöksistä. Lisäksi välitämme tietosuojauutisia ja informaatioita tietosuojaan liittyvistä aiheista suurelle yleisölle sekä asiaan perehtyneemmälle lukijakunnalle.

Jotkin verkkosivustolla tarjottavista palveluista edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

Käsittelemme verkkosivustollamme kerättyjä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

- verkkosivustolle pääsyyn. Käytämme teknisiä istuntoevästeitä vain sen selvittämiseen, onko käyttäjällä JavaScript vai ei, ja silloin

- kun lähetät meille pyynnön tai valituksen verkkosivustolla tai muilla keinoin, ja tietoja käsitellään vain kyseisen pyynnön tai valituksen käsittelyä varten.

Tietoja ei käytetä uudelleen muihin kuin ilmoitettuihin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietyissä laissa määritetyissä olosuhteissa tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolelle (kuten Euroopan petostentorjuntavirastolle, tilintarkastustuomioistuimelle tai lainvalvontaviranomaisille), jos se on tarpeen ja oikeasuhteista erityisiä lainmukaisia tarkoituksia varten.

Yleisesti ottaen henkilötietoja ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne on kerätty. Henkilötietoja voidaan säilyttää kauemmin historiallisia tai tieteellisiä tarkoituksia varten, kun käytössä on asianmukaiset suojatoimet.

Sosiaalinen media
Euroopan tietosuojaneuvosto käyttää sosiaalista mediaa esitelläkseen työtään laajasti käytetyillä kanavilla. Euroopan tietosuojaneuvoston sosiaalisessa mediassa esittämät ajatukset ja näkemykset ovat vain tiedotustarkoituksiin. Minkään sosiaalisen median kautta toimitetun viestinnän ei katsota olevan tietosuojaneuvoston oikeudellinen tai virallinen ilmoitus.