Auteursrecht

De inhoud van deze website omvat tekstgegevens en multimedia-items, zoals teksten, tekeningen, grafieken, logo's, iconen, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, foto's, computerprogramma's en de beschreven technologie, die worden beschermd door de bepalingen van nationaal en internationaal recht voor intellectueel eigendom.

Deze tekstgegevens en multimedia-items zijn exclusief eigendom van de EDPB en/of de auteurs en rechthebbenden ervan. De houders van intellectuele-eigendomsrechten zien af van hun recht op vermelding van hun naam of enige andere aanduiding op de items die zij aanleveren voor deze website.

In overeenstemming met de geldende wetgeving moet de gebruiker de intellectuele-eigendomsrechten van de EDPB en derden eerbiedigen, onverminderd de rechten en uitzonderingen waarin wordt voorzien in bindende bepalingen.

Hergebruik van informatie op deze website is toegestaan voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, onder de volgende voorwaarden:

  • De hergebruiker is verplicht om de bron van het document te vermelden.
  • De oorspronkelijke betekenis of de boodschap van de documenten mag niet worden verdraaid.
  • De EDPB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van dit hergebruik.

Onder hergebruik wordt verstaan: ‘de reproductie van tekstgegevens en multimedia-items die eigendom zijn van de EDPB of van derden en waarvan de EDPB de gebruiksrechten bezit’.

De hergebruiker verbindt zich ertoe om de aanduidingen van de auteur of de bron niet te verwijderen of te wijzigen. En om niet te proberen de technische maatregelen voor de bescherming van documenten en multimedia-items te omzeilen, zoals afdruk- en downloadbeperkingen en zichtbare of onzichtbare labeling. Inbreuk maken hierop kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke procedures.

In geval van twijfel over de identiteit van de houder(s) van een recht of de gebruiksvoorwaarden van een specifiek item, kan een verzoek om informatie worden gestuurd aan de webmaster.

Het is mogelijk dat de EDPB, ondanks uitgebreid onderzoek, de identiteit van bepaalde auteurs of houders van rechten van op de website gepubliceerde documenten niet heeft kunnen vaststellen. Bent u een dergelijke rechtenhouder, weet u wie zo’n rechtenhouder is of hebben wij een fout gemaakt? Dan zouden wij het op prijs stellen als u contact opneemt met de webmaster.