Career opportunities

Kim jesteśmy

Sekretariat zapewnia wsparcie analityczne, administracyjne i logistyczne Europejskiej Radzie Ochrony Danych, w tym wsparcie dotyczące komunikacji, przygotowania dokumentów i organizacji spotkań.

Co oferujemy

Oferujemy przyjazną atmosferę pracy o niskim poziomie biurokracji, wymagającą dużej samodzielności, z bardzo zróżnicowanymi zadaniami.

Mamy ambitną strategię równości szans pomagającą wykorzystać potencjał pracowników.

Nasza ambitna polityka uczenia się i rozwoju zapewnia wsparcie celów dotyczących rozwoju kariery oraz pozwala doskonalić umiejętności.

Personel sekretariatu jest zatrudniany przez EIOD. Będąc pracownikiem instytucji UE, korzysta się ze wszystkich możliwości dotyczących kariery, rekrutacji, awansu, płacy i świadczeń określonych w regulaminie pracowniczym.

Jak wygląda proces rekrutacji

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Każda rekrutacja odbywa się w ramach konkretnych ogłoszeń o naborze na następujące stanowiska:

Urzędnicy

Jeżeli wolne stanowisko nie zostało obsadzone wewnętrznie, publikujemy ogłoszenie o naborze na międzyinstytucjonalnej stronie ogłoszeń o naborze, która jest dostępna w intranecie wszystkich instytucji europejskich.

Wakat jest otwarty dla urzędników ze wszystkich instytucji europejskich. Jeżeli kandydaci posiadają wszystkie wymagane kwalifikacje, dokonuje się przeniesienia międzyinstytucjonalnego.

Przepisy regulaminu pracowniczego obejmują personel sekretariatu, który korzysta z takiej samej polityki mobilności, jak personel większych instytucji UE, dlatego też pracownicy mogą bez problemu przenieść swoją grupę zaszeregowania, stopień, staż pracy i inne elementy kariery – pracując dla nas nie traci się żadnego ze swoich praw.

Pracownicy kontraktowi

Niekiedy prowadzimy rekrutację na stanowiska specjalistów ds. ochrony danych i innych pracowników administracyjnych zatrudnianych w ramach umowy o pracę na czas określony („pracownicy kontraktowi”).

Zatrudniamy pracowników kontraktowych z puli kandydatów (przechowywanej w bazie danych), po przeprowadzeniu procedury naboru znanej jako CAST, którą organizuje Europejski Urząd Doboru Kadr.

Weźmiemy jednak pod uwagę spontaniczne kandydatury na niektóre stanowiska specjalistów ds. ochrony danych, ekspertów w innych dziedzinach lub stanowiska administracyjne.

W celu otrzymania dodatkowych informacji lub spontanicznego zgłoszenia kandydatury należy przesłać wiadomość na adres recruitment@edps.europa.eu. Zgłaszając kandydaturę należy zaznaczyć, że dotyczy ona stanowiska w sekretariacie Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Eksperci krajowi

Krajowi eksperci (oddelegowani eksperci krajowi) z personelu krajowych organów sektora publicznego w państwach członkowskich UE są czasem delegowani do pracy w sekretariacie na czas określony.

Oddelegowani eksperci krajowi zdobywają cenne doświadczenie na szczeblu UE, dając nam szansę na skorzystanie z ich umiejętności zawodowych i doświadczenia.

Jeżeli otwieramy rekrutację na stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych, przesyłamy krajowym organom ochrony danych zaproszenie do składania kandydatur.

Zapraszamy także stałe przedstawicielstwa krajowe przy Unii Europejskiej do pomocy w znalezieniu odpowiednich kandydatów.

Kandydaci NIE mogą zgłaszać się bezpośrednio do tego programu, lecz powinni zgłaszać się za pośrednictwem swojego pracodawcy, który będzie nadal wypłacał im wynagrodzenie podczas oddelegowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przesłać wiadomość na adres sne@edps.europa.eu.

Personel tymczasowy

Niekiedy zatrudniamy personel krótkoterminowo na okres do sześciu miesięcy w zależności od potrzeb. Pracownicy są rekrutowani za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Staż

Przeprowadzamy pięciomiesięczny program stażowy oferujący absolwentom uczelni wyższych możliwość zastosowania wiedzy zdobytej podczas studiów oraz zdobycia praktycznego doświadczenia związanego z naszą codzienną działalnością.

Przeprowadzamy program dwa razy w roku, w październiku i w marcu, przyjmując zazwyczaj dwóch stażystów na każdy okres stażu.

Przyjmujemy także, na szczególnych i ograniczonych warunkach, studentów uczelni wyższych i doktorantów na krótkoterminowe staże bezpłatne.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przesłać wiadomość na adres stage@edps.europa.eu.