Εργαλεία λογοδοσίας

Δημοσιεύουμε δύο δημόσια μητρώα, προκειμένου να προάγουμε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια:

  • κώδικες δεοντολογίας, οι οποίοι εστιάζουν στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε διάφορους τομείς επεξεργασίας δεδομένων και σε διάφορα είδη επιχειρήσεων· και