Η παρακαταθήκη: Ομάδα εργασίας του άρθρου 29

Το ΕΣΠΔ αντικαθιστά την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 (ΟΕ άρθρου 29), η οποία συστάθηκε με την οδηγία 95/46/ΕΚ και ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έως τις 25 Μαΐου 2018 (έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ).

Image removed.Image removed.