Приемственост: Работна група по член 29

ЕКЗД заменя Работната група по член 29 (РГ 29), която беше създадена с Директива 95/46/ЕО и която до 25 май 2018 г. (започва да се прилага ОРЗД)разглеждаше въпросите, свързани със защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Image removed.Image removed.