Uzdevumi un pienākumi

EDAK mērķis ir nodrošināt datu aizsardzības tiesību aktu konsekventu piemērošanu un izpildi visā Eiropas Ekonomikas zonā.

Šajā nolūkā EDAK:

 • Pieņem saistošus lēmumus, kas adresēti valstu uzraudzības iestādēm (UI), lai izšķirtu strīdus, kad tās īsteno VDAR. Šādi strīdi var rasties, ja uzraudzības iestādes nepanāk vienošanos par pārrobežu lietu.

  Image removed.
 • Sniedz vispārīgus norādījumus (tostarp pamatnostādnes, ieteikumus un paraugpraksi), lai precizētu un veicinātu vienotu izpratni par ES datu aizsardzības tiesību aktiem;

   
 • Pieņem atzinumus, kas adresēti Eiropas Komisijai vai valstu uzraudzības iestādēm:
  1. konsultēt Eiropas Komisiju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu aizsardzību un tiesību aktu projektiem (VDAR 70. pants). Dažos gadījumos EDAK kopā ar EDAU izdod kopīgus atzinumus (Regulas 2018/1725 42. pants);
  2. nodrošināt valstu uzraudzības iestāžu darbību konsekvenci pārrobežu jautājumos (VDAR 64. pants). Ja iestādes neievēro EDAK sniegto atzinumu, tā var pieņemt saistošus lēmumus;

    
 • Veicina un atbalsta sadarbību starp valstu uzraudzības iestādēm, tostarp izpildi.

   
 • Nodrošina Koordinētās uzraudzības komitejas (CSC) sekretariātu. EDAK ietvaros tiek organizēta lielapjoma IT sistēmu un ES struktūru, biroju un aģentūru koordinēta uzraudzība.