Cúraimí agus dualgais

Is é sprioc an EDPB a chinntiú go ndéanfar an dlí um chosaint sonraí a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú go comhsheasmhach ar fud an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch.

Chuige sin, déanann an EDPB an méid seo a leanas:

 • Glacann sé cinntí ceangailteacha atá dírithe ar na hÚdaráis Mhaoirseachta náisiúnta (ÚManna) chun díospóidí a réiteach nuair a chuireann siad RGCS i bhfeidhm. D’fhéadfadh díospóidí den sórt sin teacht chun cinn nuair nach dtagann CCCanna ar chomhaontú maidir le cás trasteorann.

  Image removed.
 • Tugann sé treoir ghinearálta (lena n-áirítear treoirlínte, moltaí agus dea-chleachtais) chun comhthuiscint ar dhlíthe an Aontais maidir le cosaint sonraí a shoiléiriú agus a chur chun cinn;

   
 • Tuairimí a ghlacadh atá dírithe ar an gCoimisiún Eorpach nó ar na hÚdaráis Mhaoirseachta náisiúnta:
  1. chun comhairle a chur ar an gCoimisiún Eorpach maidir le haon saincheist a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta agus maidir le dréacht-reachtaíocht (Airteagal 70 RGCS). I gcásanna áirithe, eisíonn an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí Tuairimí Comhpháirteacha in éineacht le MECS (Airt.42 de Rialachán 2018/1725);
  2. chun comhsheasmhacht ghníomhaíochtaí na nÚdarás Maoirseachta náisiúnta maidir le cúrsaí trasteorann a áirithiú (Airteagal 64 RGCS). Mura n-urramaíonn údaráis tuairim arna heisiúint ag an EDPB, féadfaidh sé cinneadh ceangailteach a ghlacadh;

    
 • An comhar idir na hÚdaráis Mhaoirseachta náisiúnta a chur chun cinn agus tacú leis, lena n-áirítear maidir le forfheidhmiú.

   
 • Cuireann sí an Rúnaíocht ar fáil don Choiste Maoirseachta Comhordaithe (CSC). Eagraítear maoirseacht chomhordaithe ar chórais mhórscála TF agus ar chomhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais faoi chuimsiú an EDPB.