Ülesanded ja kohustused

EAKNi eesmärk on tagada andmekaitsealaste õigusaktide järjepidev kohaldamine ja jõustamine kogu Euroopa Majanduspiirkonnas.

Selleks teeb EAKN järgmist:

 • Võtab vastu siduvaid otsuseid, mis on adresseeritud riiklikele järelevalveasutustele, et lahendada vaidlusi IKÜMi jõustamisel. Sellised vaidlused võivad tekkida, kui järelevalveasutused ei jõua piiriüleses asjas kokkuleppele.

  Image removed.
 • Annab üldisi suuniseid (sealhulgas suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid), et selgitada ja edendada ühist arusaamist ELi andmekaitsealastest õigusaktidest;

   
 • Võtab vastu arvamusi, mis on adresseeritud Euroopa Komisjonile või riiklikele järelevalveasutustele:
  1. nõustada Euroopa Komisjoni kõigis isikuandmete kaitsega seotud küsimustes ja õigusakti eelnõudes (IKÜM artikkel 70). Mõnel juhul esitab EAKN koos EDPSga ühisarvamusi (määruse 2018/1725 artikkel 42);
  2. tagada riiklike järelevalveasutuste tegevuse järjepidevus piiriülestes küsimustes (IKÜM artikkel 64). Kui ametiasutused ei järgi EAKNi arvamust, võib ta võtta vastu siduva otsuse;

    
 • Edendab ja toetab riiklike järelevalveasutuste vahelist koostööd, sealhulgas jõustamise valdkonnas.

   
 • Tagab sekretariaadi koordineerimise järelevalvekomiteele (CSC). Suuremahuliste IT-süsteemide ning ELi organite ja asutuste koordineeritud järelevalvet korraldatakse EAKNi raames.