Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Στόχος του ΕΣΠΔ είναι να διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Για τον σκοπό αυτόν, το ΕΣΠΔ:

 • Εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις που απευθύνονται στις εθνικές εποπτικές αρχές (ΕΑ) για την επίλυση διαφορών όταν επιβάλλουν τον ΓΚΠΔ. Τέτοιες διαφορές μπορεί να προκύψουν όταν οι εποπτικές αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με διασυνοριακή υπόθεση.

  Image removed.
 • Παρέχει γενικές κατευθυντήριες γραμμές (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών) για την αποσαφήνιση και την προώθηση κοινής αντίληψης της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

   
 • Εκδίδει γνώμες που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις εθνικές εποπτικές αρχές προκειμένου:
  1. να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα σχέδια νόμων (άρθρο 70 του ΓΚΠΔ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ΕΣΠΔ εκδίδει γνώμες από κοινού με τον ΕΕΠΔ (άρθρο 42 του κανονισμού 2018/1725).
  2. να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων των εθνικών εποπτικών αρχών σε διασυνοριακά θέματα (άρθρο 64 του ΓΚΠΔ). Εάν οι αρχές δεν ακολουθούν γνώμη του ΕΣΠΔ, τότε το ΕΣΠΔ μπορεί να εκδώσει δεσμευτική απόφαση.

    
 • Προωθεί και υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας.

   
 • Παρέχει τη Γραμματεία στη Συντονισμένη Επιτροπή Εποπτείας (CSC). Η συντονισμένη εποπτεία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και των οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ οργανώνεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΔ.