Prístup verejnosti k dokumentom

Každý občan Európskej únie a každá fyzická či právnická osoba s pobytom či sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom EDPB. Toto právo sa vzťahuje na všetky dokumenty EDPB, pokiaľ ide o akúkoľvek problematiku týkajúcu sa jeho zodpovednosti.

Vo výnimočných prípadoch môže EDPB zamietnuť poskytnutie dokumentu alebo jeho časti. Dôvody zamietnutia a iné procesné pravidlá sú uvedené v nariadení EÚ o prístupe verejnosti k dokumentom.

Ak sa domnievate, že vám bol neodôvodnene zamietnutý prístup, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo môžete podať žalobu na Súdnom dvore Európskej únie.