Javni pristup dokumentima

Svaki građanin Europske unije i svaka fizička ili pravna osoba koja ima prebivalište ili registrirano sjedište u državi članici ima pravo pristupiti dokumentima EOZP-a. To se pravo primjenjuje na sve dokumente koje posjeduje EOZP o bilo kojem pitanju u njegovoj nadležnosti.

U iznimnim slučajevima EOZP može odbiti objaviti neki dokument ili njegov dio. Razlozi za odbijanje i druga postupovna pravila opisani su u Uredbi EU-a o javnom pristupu dokumentima.

Ako smatrate da vam je neopravdano uskraćen pristup, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu ili pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.