Üldsuse juurdepääs dokumentidele

Igal Euroopa Liidu kodanikul ja füüsilisel isikul, kes elab ELi liikmesriigis, ning juriidilisel isikul, kelle registreeritud asukoht on ELi liikmesriigis, on juurdepääsuõigus Euroopa Andmekaitsenõukogu dokumentidele. See õigus kehtib kõigi Euroopa Andmekaitsenõukogu säilitatavate dokumentide suhtes, mis on seotud tema vastutusalaga.

Erandjuhtudel võib Euroopa Andmekaitsenõukogu keelduda dokumendi või selle osa avalikustamisest. Keeldumise põhjused ja muud menetlusreeglid on sätestatud ELi üldsuse juurdepääsu määruses.

Kui te arvate, et juurdepääsust on õigustamatult keeldutud, võite esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile või hagi Euroopa Liidu Kohtule.