EDAV duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) jūsų asmens duomenis gali tvarkyti dėl įvairių priežasčių, be kita ko, susijusių tiek su visuomenės prašymais leisti susipažinti su informacija, personalo klausimais, bendradarbiavimu su nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis, tiek su skundų nagrinėjimu.

EDAV, kaip ir ES institucijos ir įstaigos, turi pareigą laikytis būtent jai taikomo duomenų apsaugos teisės akto.

Teisės akte nurodyti ne tik konkretūs asmens duomenų tvarkymo teisės principai, bet ir nustatyta, kad EDAV privalo paskirti bent vieną duomenų apsaugos pareigūną (DAP).

Plačiąja prasme DAP užduotis yra nepriklausomai užtikrinti, kad Europos duomenų apsaugos valdyboje būtų taikomi duomenų apsaugą reglamentuojantys tesės aktai.

ES institucijose ir įstaigose taikomos dabartinės duomenų apsaugos taisyklės yra reformuojamos siekiant jas suderinti su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Naujomis taisyklėmis siekiama užtikrinti didesnę ES institucijų atskaitomybę asmens duomenų tvarkymo srityje. Todėl šis pareiškimas bus patikslintas baigus įgyvendinti reformą.

Su mūsų DAP galite susisiekti e. paštu EDPB-DPO@edpb.europa.eu arba savo prašymą galite atsiųsti paprastu paštu.