Rokovací poriadok a memorandum o porozumení

Rokovací poriadok obsahuje najdôležitejšie pravidlá fungovania EDPB. Je v ňom opísané:

  • ako je EDPB organizovaný,
  • ako spolupracujú jeho členovia,
  • ako sa volí jeho predseda a podpredsedovia a
  • jeho pracovné metódy.

Pozri rokovací poriadok EDPB.

Memorandum o porozumení je dohoda, ktorou sa stanovujú podmienky spolupráce medzi EDPB a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Vzťahuje sa aj na zamestnancov sekretariátu, ktorý zabezpečuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov na podporu EDPB.

Pozri memorandum o porozumení.