Pravni okvir

EOZP je uspostavljen Općom uredbom EU-a o zaštiti podataka  koja je donesena 27. travnja 2016. i objavljena u Službenom listu EU-a 4. svibnja 2016.

Imajte na umu da je ispravak Opće uredbe o zaštiti podataka objavljen u Službenom listu Europske unije 23. svibnja 2018. i dostupan je ovdje. Pročišćena verzija Opće uredbe o zaštiti podataka u EU-u dostupna je ovdje.

Uredbom, koja je stupila na snagu 24. svibnja 2016. i primjenjuje se od 25. svibnja 2018., osigurava se usklađen skup pravila koja se primjenjuju na obradu svih osobnih podataka u EU-u.

Tim novim skupom pravila nastoji se osigurati visok stupanj zaštite osobnih podataka u cijelom EU-u, povećati pravna sigurnost pojedinaca i organizacija koje obrađuju podatke te ponuditi visok stupanj zaštite pojedinaca.

Za određene sektore i dalje se primjenjuju posebna pravila.

Direktiva o zaštiti policijskih podataka primjenjuje se na osobne podatke koje nadležna tijela obrađuju u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija.

Ta Direktiva donesena je zajedno s Općom uredbom o zaštiti podataka 27. travnja 2016. i objavljena u Službenom listu EU-a 4. svibnja 2016. Stupila je na snagu 5. svibnja 2016. i mora se prenijeti u zakonodavstvo država članica EU-a da bi bila potpuno primjenjiva do 6. svibnja 2018.

Opća direktiva o zaštiti podataka i Direktiva o zaštiti policijskih podataka zamijenile su Direktivu 95/46/EZ za privatni sektor i većinu javnog sektora te Okvirnu odluku Vijeća 2008/977/PUP za sektor izvršenja zakonodavstva.

Regulation 2018/1725, which entered into application on 11 December 2018,  lays down the data protection rules which apply to EU institutions.