ΓΚΠΔ: κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές